Η καταδίκη της κοινωνίας---
--
-
Εις την κοινωνίαν υπάρχουσι λησταί-νόμιμοι, λησταί-τοκογλύφοι,
λησταί-έμποροι, λησταί-χρυσοχόοι, λησταί-ενάρετοι, λησταί ευσεβείς,
και πλήθος άλλων. Οι λησταί-τοκογλύφοι πρέπει να διχοτομηθώσι
δια πρίωνος, οι λησταί-έμποροι να ανασκολοπισθώσιν,
οι λησταί-χρυσοχόοι να εισβληθώσιν εντός λουτρού εκ μολύβδου
αναλελυμένου, οι λησταί-ενάρετοι να κρεμασθώσι,
και οι λησταί-ευσεβείς να σταυρωθώσιν.
Και εντούτοις, και αν όλα ταύτα συμβώσιν, είναι μικράν η τιμωρία των.
Διότι εκείνοι ου μόνον εντός των πόλεων ληστεύουσι, ου μόνον δύο
έχουσι ιδιότητας, καλήν επιφάνειαν, αισχρόν κέντρο, αλλά το
αυτό άτομον καθ' εκάστην σχεδόν ληστεύουσι, ενώ ημείς και
ειλικρινείς είμεθα και σπανίως δις φορολογούμεν τον αυτόν άνθρωπον.
Αλλ' όλαι αι ληστείαι εκείνου του είδους καθιερώθησαν υφ' όλων των
εθνών και ουδείς τολμά να εκφέρη κατ΄αυτών γνώμην, διότι εκλαμβάνεται
εχθρός της κοινωνίας.
---
............................... Δημήτρης Παπαρρηγόπουλος
Σκέψεις ενός ληστού, Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος 1996, σ.16

Related Posts with Thumbnails